మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు దసరా శుభాకాంక్షలు

ఈ దసరా కి మీ అందరికి మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ

long.jpg

 ఏ పనైనా విజయదశమి నాడు చేపట్టినచో ఆ కార్యమున విజయము తధ్యము ,

 “శ్రీ రాముడు” ఈ విజయదశమి రోజున ఈ ‘అపరాజితా’ దేవిని పూజించి రావణుని సంహరించి, విజయము పొందినాడు,

 ‘శ్రవణా’ నక్షత్రంతో కలిసిన ఆశ్వయుజ దశమికి “విజయ”అనే సంకేతమున్నది ,

 ,

  ‘శమీ పూజ’ చేసుకునే ఈ రోజు మరింత ముఖ్యమైనది . శమీ వృక్షమంటే ‘జమ్మి చెట్టు’ !
  ఈ పండుగ రోజున తల్లి గంగాదేవి దివి నుండి భువికి దిగి వచ్చిందని హిందువులు నమ్ముతారు. ,

 ఓం నమో భగవతి హిల్లి హిల్లి మిలి మిలి గంగే మా పావయే పవాయే స్వాహా’ అనే మంత్రాన్ని జపిస్తూ గంగాదేవిని ఆరాధించండి. ,

 మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు దసరా శుభాకాంక్షలు

 మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు దసరా శుభాకాంక్షలు ।

  మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు దసరా శుభాకాంక్షలు
 మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు దసరా శుభాకాంక్షలు ,

  మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు దసరా శుభాకాంక్షలు ,

 మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు దసరా శుభాకాంక్షలు ,

  మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు దసరా శుభాకాంక్షలు .

  మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు దసరా శుభాకాంక్షలు |మీకు మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకు దసరా శుభాకాంక్షలు


Share Share

Dussehra is an Indian festival. It is a festival of Holy god Durga maatha, This festvial is celebrated by Hindus in india and it is one of biggest Hindu festival’s in india. As a matter of fact, this is the only festival which will be celebrated 9 days in the month of October to get blessing from Holly God Durgamma. During these 9 days, in everyday there will be new goddess who will be getting pujas from hindus.

So this is a simple liner about Dussehra, if you want to know more about Dussehra you can google it. If you want, you can Download the HD Wallapapers of Dussehra Festival Here.

Leave a Reply

Your email address will not be published.